Gegevensbescherming

Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk "online-aanbod" genoemd). Voor de gebruikte termen, bijvoorbeeld "verwerking" of "verantwoordelijke", wordt verwezen naar de definities in artikel 4 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

VERANTWOORDELIJK

Nowea Energy Inc.
200 S Virginia St 8th Floor
Reno, 89501 NV, USA

Link naar de afdruk: klik hier

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

- inventarisatiegegevens (bv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

BETROKKEN CATEGORIEËN VAN PERSONEN

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk "gebruikers").

DOEL VAN DE VERWERKING

- Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Reageren op contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting / Marketing

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle vormen van dataverwerking.

"pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt opgenomen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

"profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

"verwerker": iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

GEZAGHEBBENDE RECHTSGROND

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de vrijwaring van onze rechtmatige belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Overeenkomstig artikel 32 DSGVO en rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot gegevens te controleren, alsmede de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding daarvan. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van het ontwerp van de technologie en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

SAMENWERKING MET VERWERKERS EN DERDEN

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of overdragen in een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "contract processing agreement", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

TRANSMISSIES NAAR DERDE LANDEN

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of overdragen in een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO.

Dat heb je ook. Art. 16 DSGVO, u heeft het recht om te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of om het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.

In overeenstemming met artikel 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd, of anders, in overeenstemming met artikel 18 DSGVO, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

U heeft het recht om te verzoeken dat de door u verstrekte gegevens over u aan ons ter beschikking worden gesteld conform art. 20 DSGVO en te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken.

Op grond van artikel 77 DSGVO hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

RECHT VAN WEIGERING

U heeft het recht om verleende toestemmingen in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO in te trekken met werking voor de toekomst.

RECHT VAN BEZWAAR

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

COOKIES EN RECHT VAN BEZWAAR VOOR DIRECTE RECLAME

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als "permanent" of "persistent" als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het online aanbod (anders wordt het, als het alleen hun cookies zijn, "first-party cookies" genoemd).

We kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en hierover informatie verstrekken in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan de EU-site http://www.youronlinechoices.com/erklärt worden voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/oder. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geldt de opslag met name voor 10 jaar volgens § 147, lid 1, AO, 257, lid 1, nr. 1 en 4, lid 4, HGB (boeken, registers, managementverslagen, boekhoudingsbonnen, handelsboeken, voor de belastingheffing relevante documenten, etc.) en 6 jaar volgens § 257, lid 1, nr. 2 en 3, lid 4, HGB (commerciële brieven).

Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk wordt de opslag in het bijzonder voor 7 J uitgevoerd overeenkomstig § 132, lid 1 BAO (boekhoudkundige documenten, vouchers / facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, zakelijke documenten, staten van inkomsten en uitgaven, enz.

AGENTUURDIENSTEN

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, waaronder conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling of -onderhoud, uitvoering van campagnes en processen/afhandeling, serveradministratie, gegevensanalyse/adviesdiensten en trainingsdiensten.

Wij verwerken inventarisatiegegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingshistorie), gebruiks- en metagegevens (bijv. in het kader van de evaluatie en prestatiemeting van marketingmaatregelen). In principe verwerken wij geen speciale categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van een opdracht tot verwerking. Tot de betrokkenen behoren onze klanten, geïnteresseerden en hun klanten, gebruikers, bezoekers of medewerkers van de website, maar ook derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturering en onze klantenservice. De rechtsgrondslag van de verwerking is afgeleid van artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (contractuele diensten), artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (analyse, statistieken, optimalisering, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging en de uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is in het kader van een opdracht. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een opdracht, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever en de wettelijke eisen van een opdrachtverwerking in overeenstemming met Art. 28 DSGVO en verwerken wij de gegevens niet voor andere dan de in de opdracht vermelde doeleinden.

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak om de gegevens te bewaren wordt om de drie jaar gecontroleerd; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen wordt de verwijdering uitgevoerd na het verstrijken van deze verplichtingen (6 jaar, volgens § 257 lid 1 HGB, 10 jaar, volgens § 147 lid 1 AO). In het geval van gegevens die door de klant aan ons zijn verstrekt in het kader van een opdracht, verwijderen wij de gegevens in overeenstemming met de vereisten van de opdracht, in principe na het einde van de opdracht.

CONTRACTUELE DIENSTEN

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele partners en geïnteresseerden, evenals van andere opdrachtgevers, klanten, opdrachtgevers of contractuele partners (die uniform worden aangeduid als "contractuele partners") in overeenstemming met Art. 6, lid 1, onder b). DSGVO om hen te voorzien van onze contractuele of precontractuele diensten. De in dit verband verwerkte gegevens, de aard, de omvang en het doel van deze verwerking en de noodzaak van de verwerking ervan worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractpartners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

In principe verwerken wij geen speciale categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van een opdracht of contractuele verwerking.

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging en de uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan, indien dit niet duidelijk is voor de contractuele partners. Bekendmaking aan externe personen of bedrijven wordt alleen gedaan als dit noodzakelijk is in het kader van een contract. Bij de verwerking van de gegevens die ons in het kader van een opdracht worden verstrekt, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever en de wettelijke voorschriften.

Bij het gebruik van onze online diensten kunnen wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opslaan. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de belangen van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder f). DSGVO of er is een wettelijke verplichting om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO.

De gegevens worden gewist wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke zorgplichten en voor het afhandelen van eventuele garantie- of vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van het bewaren van de gegevens om de drie jaar wordt getoetst; anders gelden de wettelijke bewaarverplichtingen.

ADMINISTRATIE, FINANCIËLE BOEKHOUDING, KANTOORORGANISATIE, CONTACTBEHEER

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook in het kader van de organisatie van onze activiteiten, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO, Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en bezoekers van de website worden door de verwerking beïnvloed. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens, dat wil zeggen taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de gegevens die in deze verwerkingsactiviteiten worden vermeld.

Daarbij geven wij gegevens door of geven wij deze door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere honoristen en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. We slaan deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens permanent op.

BEDRIJFSMANAGEMENTANALYSES EN MARKTONDERZOEK

Om ons bedrijf economisch te runnen, om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te identificeren, analyseren we de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisatiegegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, waarbij de betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van economische evaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern bekend gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.

Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij opzegging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. Voor het overige worden de macro-economische analyses en algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem voorbereid.

HOSTING EN LEVERING PER E-MAIL

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databasediensten, e-mailverzending, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige voorziening van dit online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van contracten).

VERZAMELING VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBESTANDEN

Wij, of onze hostingprovider, op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en de verzoekende provider.

Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) wordt de logboekinformatie maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor de bewijsvoering, worden niet verwijderd totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

GOOGLEANALYSE

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browsersoftware daarop af te stemmen; ook kan hij het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

ONLINE AANWEZIGHEID IN SOCIALE MEDIA

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij effectieve informatieverstrekking aan gebruikers en communicatie met gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f. DSGVO. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders worden gevraagd om toestemming te geven voor gegevensverwerking (d.w.z. om hun toestemming te geven door bijvoorbeeld een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 van de DSGVO.

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden doen gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=adsund http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - privacy beleid/ opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Privacybeleid/ Opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

Binnen ons online aanbod stellen wij ons op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1, onder f)). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video's of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als "content").

Dit gaat er altijd van uit dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud weer te geven. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

JEUGDEN

Wij integreren de video's van het "YouTube" platform van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE FONTS

Wij integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE MAPS

Wij integreren de kaarten van de "Google Maps" dienst van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming kunnen worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.